1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*
Tiền Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2012

BẢN ĐĂNG KÝ
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


theo chyên đề “Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng,
hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”
*

Tên tôi là:
Ngày sinh:
Chức vụ hiện nay:
Trực thuộc cơ quan
Sau đợt học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Tôi xin tự nguyện đăng ký với cơ quan về chương trình kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
1- Về nhận thức:
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên thấm nhuần học tập và noi theo những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức của người. Đó là:
+ Những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- Trung với nước hiếu với dân là phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân”.
- Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình là giúp cho mỗi người ngày càng tiến bộ tốt đẹp hơn, phải thực hiện phê bình, tự phê bình chân thành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm.
- Cần kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong công tác: biết lao động cần cù, siêng năng và biết tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của nhân dân của đất nước và của bản thân.
- Liêm chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ phải ngay thẳng, không tà, trong sạch, “luôn chí công vô tư là rất mực công bằng, không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị. Đem lòng chí công vô tư đối với người, đối với việc.
+ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
- Kiên định mục đích lý tưởng, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, khí phách vượt qua khó khăn thử thách.
- Kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
- Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người, “dành tình thương yêu cho tất cả, chia sẻ với mỗi người nỗi đau”.
- Coi khinh sự sa hoa, sống thật sự cần kiệm giản dị, sống trong sạch, không gợn chút riêng tư.
2- Về chính trị tư tưởng:
- Luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của kẻ thù.
- Viết và nói làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước.
- Vận động, tuyên truyền mọi thành viên trong gia đình và bà con lối xóm chấp hành, thực hiện mọi chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia mọi nghĩa vụ của người công dân. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.
3- Về đạo đức:
- Không tham ô, lãng phí, biết giữ gìn và bảo quản của công, sống giản dị, không sa hoa đua đòi. Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh chống quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn tư cách, đạo đức, luôn tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ công chức.
- Nêu cao tinh thần tư phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với những sai trái, tiêu cực, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Luôn hòa đồng vui vẻ, chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, vui vẻ nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp đóng góp để có hướng khắc phục và sửa sai.
- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt, luôn gần gữi với quần chúng nhân dân, không gây khó khăn phiền hà đến người liên hệ công tác. Có mối quan hệ gần gữi với các đồng chí trong và ngoài cơ quan.
4- Về văn hóa, học vấn chuyên môn, nghiệp vụ:
Luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác chuyên môn đáp ứng với công việc được giao. Bản thân luôn học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn tìm hiểu sách báo, nghe đài, tivi, Internet để nâng cao hiểu biết trình độ lý luận
5- Về phương pháp công tác, cách lãnh đạo:
- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng.
- Bản thân luôn phát huy đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo với lãnh đạo những công việc của cơ quan. Có tinh thần tự giác cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tuân theo mọi nội quy, quy chế của cơ quan, luôn đi làm đúng giờ, việc ngày nào thì cố gắng thu xếp cho xong trong ngày đó.
- Tích cực trong công tác, không sa hoa lãng phí, không phô trương hình thức, không tham ô lãng phí của công, luôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Chống những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, “không kéo bè, kéo cánh”.
- Không có lối sống hưởng thụ vị kỷ và bệnh lười biếng. Không tự cao tự đại. Luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết với các đồng chí trong và ngoài cơ quan, không bè phái cục bộ, luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ.
- Nêu cao tinh thần tư phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nhìn nhận và khắc phục những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp đóng góp để có hướng khắc phục và sửa sai.
Bản đăng ký của tôi được cơ quan góp ý kiến bổ sung cụ thể là: ………….
………………………………………………………………………………….

Người đăng ký

Thêm bình luận


Security code
Lập mã mới

Bạn đã đọc chưa ?